Sedans privatlivspolitik

Læs her om datasikkerhed, beskyttelse af personoplysninger m.m. på hjemmesiden sedan.dk

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Sedan (samlet betegnet ”Sedan”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Sedans virke.

Om Sedan

Sedan er en brancheforening af virksomheder, der i Danmark producerer eller markedsfører specialdestinerede fødevarer bestemt til børneernæring.

I forbindelse med driften af Sedan indsamler og behandler Sedan personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Sedan er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Sedans behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Sedan
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Telefon: 3339 4058
E-mail: sedan@lf.dk

Datasikkerhed er vigtig for os

Ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af Sedan, er afgørende. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem af Sedan, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Sedan. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger vedrørende medlemsadministration samt oplysninger vedrørende Sedans rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Sedan vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlemsforhold.

Sedan indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab hos Sedan.

Sedan vil indsamle oplysninger i følgende situationer:

 • Besøgende på sedan.dk
 • Nyhedsbrevabonnement
 • Medlemsoprettelse til sedan.dk

Sedan indsamler og behandler oplysninger om besøgende på sedan.dk på to måder:

 • Ved at den besøgende selv afgiver oplysninger
 • Ved brug af cookies – (se vores cookiepolitik)

Vi indsamler konkret:

Besøgende på sedan.dk

 • IP-adresse

Nyhedsbrevsabonnent

 • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
 • E-mailadresse

Medlemsoprettelse

 • Fornavn, mellemnavn(e) og efternavn
 • E-mailadresse
 • Virksomhed/organisation
 • Login og password

Sedan vil i forbindelse med dit medlemskab typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores medlemmer

Oplysninger du giver os, når du tilmelder dig som medlem af Sedan, herunder kontaktoplysninger (dit navn, din e-mailadresse og virksomhedens/organisationens navn), samt oplysninger du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit medlemsforhold hos Sedan.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde du navigerer til og på vores hjemmesider, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Brug af dine personoplysninger

Sedan behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Sedan behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlems-, eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Medlemsadministration - Oprettelse og administration af dit medlemsforhold med Sedan som led i driften af Sedans virksomhed, herunder opretholdelse af vores medlemsregistre, kontingentberegning og fakturering, inkasso mv. Sedan kan desuden i forbindelse med medlemsadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores medlemmer.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider - tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler

Sedan bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), så vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Sedan behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din medlemsaftale med Sedan (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Sedans legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Sedan er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Deling af personoplysninger

Sedan videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

Sedan kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, revision, juridisk bistand m.v.

Sedan tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Sedan videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Sedan deler personlysninger med

 • Vores leverandører af IT-services
 • Tredjeparter uden for EU/EØS

Mejeriforeningen deler også dine personoplysninger med firmaer i lande uden for EU/EØS, fx Google. Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på privacyshield.gov

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Sedans politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder gældende - efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, Sedan er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på sedan@lf.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Sedans behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

Sedan evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.