Der er fastsat strenge krav til sammensætning og mærkning af produkterne samt særlige regler om markedsføring af modermælkserstatninger m.v. Virksomhederne har endvidere egne supplerende specifikationer for de anvendte råvarer og har en meget omfattende egenkontrol.

Lovkravene, som er fælles for hele EU, er af hensyn til spædbørns og småbørns særlige behov meget restriktive og omfattende. I Danmark er EU-direktiverne om sammensætning og mærkning implementeret i følgende bekendtgørelser:

  1. Bekendtgørelse nr. 766 af 22. juni 2016 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 
  2. Bekendtgørelse nr. 765 af 22. juni 2016 om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
  3. Bekendtgørelse nr. 792 af 22. juni 2016 om fødevarer til særlige medicinske formål.

Forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol (kaldet ”FSG” – Food for Special Groups) erstatter med virkning fra den 20. juli 2016 direktiv 2009/39 om fødevarer til særlig ernæring.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af FSG -forordningen (forordning 609/2013). Da forordninger er direkte gældende i medlemslandene, skal bestemmelserne i forordningen ikke gentages i dansk ret.

De specifikke regler i direktivet om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger (direktiv 2006/141) er flyttet til en ny EU-retsakt der skal anvendes fra 11. februar 2020, for visse produkter dog fra 22. februar 2021:

  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring.

Virksomheder kan dog bruge de nye regler på frivillig basis allerede fra den 20. juli 2016.

Børnemad er omfattet af FSG -forordningen (forordning 609/2013). Det betyder at de specifikke regler i børnemadsdirektivet (2006/125) skal flyttes til en ny EU-retsakt. Denne er endnu ikke vedtaget.

Fødevarer til særlige medicinske formål er omfattet af FSG -forordningen (forordning 609/2013). De specifikke regler i direktivet om fødevarer til særlige medicinske formål (direktiv 1999/21), er flyttet til en ny EU-retsakt der skal anvendes fra den 22. februar 2019. Dog finder forordningen først anvendelse fra den 22. februar 2020 for så vidt angår fødevarer til særlige medicinske formål der er udviklet til at dække spædbørns ernæringsmæssige behov:

  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål.